องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน หมู่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.กองโพน
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกอ ...
 ราย ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  เรื่อง  รายงานการประชุมสภา อบต.สามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง รายงานก ...
 ประ ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2 ...
&nbs ...
อ่านต่อ... 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้า ...
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประม ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ร่วมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2557
ร่วมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ...
 ท่านนายกสฤษดิ์  เพ็งจันทร์  นายกองค์การบริการส่วนตำบลกองโพน ...
อ่านต่อ... 
 
ร่วมงานรำลึกพิธีเปิดค่ายลูกเสือ ตามรอยพ่อหลวงฯ
ร่วมงานรำลึกพิธีเปิดค่ายลูกเสือ ตามรอยพ่อหลวงฯ ...
 ท่านนายกสฤษดิ์   เพ็งจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพ ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการสองภาษาสู่อาเซียน  ประจำปี 2557
โครงการสองภาษาสู่อาเซียน ประจำปี 2557 ...
 ส่วนการศีึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลกองโ ...
อ่านต่อ... 
 
ประชุมโครงการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ประชุมโครงการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ...
 ท่านนายกสฤษดิ์  เพังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ร่วมป ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน เรื่อง สอบราคาจ้ ...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
อ่านต่อ... 
 
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก รักษาราชการแทนนายกองค์การบร ...
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
อ่านต่อ... 
 
คำสั่งที่ ๔๔๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
คำสั่งที่ ๔๔๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมอง ...
คำสั่งที่ ๔๔๐/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ...
อ่านต่อ... 
 
คำสั่ง ที่ ๔๓๙/๒๕๕๗  การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
คำสั่ง ที่ ๔๓๙/๒๕๕๗ การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์กา ...
คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.กองโพน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
hotmail
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การพัฒนาระบบราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สายด่วนรัฐบาล
การท่องเทียวแห่งประเทศ
กรมการค้าภายใน
otop
กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
ดูทีวีออนไลย์