องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน หมู่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 " กองโพนน่าอยู่   อู่น้ำอู่ข้าว  ถ้ำตาลาวน่าเที่ยว  มาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียน "

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  และมีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ตั้งอยู่ที่ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของอำเภอนาตาล  ห่างจากอำเภอนาตาล  ประมาณ  12 กิโลเมตร  โดยอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราธานี      ประมาณ        110   กิโลเมตร

อาณาเขต

-  เนื้อที่  47.975  ตารางกิโลเมตร  หรือ  29,375  ไร่
-  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลนาแวง  ตำบลเขมาฐ  อำเภอเขมราฐ
-  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลนาตาล  อำเภอนาตาล
-  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลพะลาน  อำเภอนาตาล
-  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลพังเคน  อำเภอนาตาลและตำบลขามป้อม  อำเภอเขมราฐ

เขตการปกครอง      จำนวน   14    หมู่บ้าน
หมู่ที่  1  บ้านกองโพน                                                  หมู่ที่  2  บ้านนาชุม
หมู่ที่  3  บ้านโนนสำราญ                                            หมู่ที่  4  บ้านค้อ
หมู่ที่  5  บ้านไหล่ธาตุ                                                  หมู่ที่   6 บ้านสมสะอาด
หมู่ที่  7  บ้านสองห้อง                                                  หมู่ที่   8  บ้านไทรงาม
หมู่ที่ 9  บ้านคอน้อย                                                    หมู่ที่   10 บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองไก่ป่า                                            หมู่ที่   12 บ้านดอนส้มโฮง
หมู่ที่ 13 บ้านนาสะเดา                                                 หมู่ที่   14 บ้านถ้ำตาลาว
    

 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.กองโพน
ตลาดแรงงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
hotmail
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การพัฒนาระบบราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สายด่วนรัฐบาล
การท่องเทียวแห่งประเทศ
กรมการค้าภายใน
otop
กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
ดูทีวีออนไลย์