องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน หมู่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 



" กองโพนน่าอยู่   อู่น้ำอู่ข้าว  ถ้ำตาลาวน่าเที่ยว  มาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียน "

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  และมีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ตั้งอยู่ที่ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของอำเภอนาตาล  ห่างจากอำเภอนาตาล  ประมาณ  12 กิโลเมตร  โดยอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราธานี      ประมาณ        110   กิโลเมตร

อาณาเขต

-  เนื้อที่  47.975  ตารางกิโลเมตร  หรือ  29,375  ไร่
-  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลนาแวง  ตำบลเขมาฐ  อำเภอเขมราฐ
-  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลนาตาล  อำเภอนาตาล
-  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลพะลาน  อำเภอนาตาล
-  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลพังเคน  อำเภอนาตาลและตำบลขามป้อม  อำเภอเขมราฐ

เขตการปกครอง      จำนวน   14    หมู่บ้าน
หมู่ที่  1  บ้านกองโพน                                                  หมู่ที่  2  บ้านนาชุม
หมู่ที่  3  บ้านโนนสำราญ                                            หมู่ที่  4  บ้านค้อ
หมู่ที่  5  บ้านไหล่ธาตุ                                                  หมู่ที่   6 บ้านสมสะอาด
หมู่ที่  7  บ้านสองห้อง                                                  หมู่ที่   8  บ้านไทรงาม
หมู่ที่ 9  บ้านคอน้อย                                                    หมู่ที่   10 บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองไก่ป่า                                            หมู่ที่   12 บ้านดอนส้มโฮง
หมู่ที่ 13 บ้านนาสะเดา                                                 หมู่ที่   14 บ้านถ้ำตาลาว
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
infographics
ผลการประกวดถ่ายรูป
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
อบต.พะลาน
อบต.พังเคน
สปสช
การบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
E-PLAN
ระบบบันทึกบัญชี
จังหวัดอุบล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook กองช่าง
facebook ปภ.กองโพน
ตลาดแรงงาน
facebook
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
hotmail
bangkokidea
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การพัฒนาระบบราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สายด่วนรัฐบาล
การท่องเทียวแห่งประเทศ
กรมการค้าภายใน
otop
กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา
ดูทีวีออนไลย์